Pracasti Pande (Bagian 02 – Kisah Brahma Pande)

Category : tentang DiRi SenDiri, tentang iLMu tamBahan

KISAH BRAHMA PANDE

Pada zaman purbakala (Asitkala), dimana alam mulai teratur kembali (Swastika) setelah melalui zaman kiamat (Sanghara kalpa) maka Tuhan sang pencipta alam ini (Hyang Parama Brahma) berkehendak akan menciptakan isi alam ini dengan jalan mengadakan dhat purusa dan pradana, yang terkenal diantara Panca Purusa bersama pradhanarja yaitu Iswara, Brahma, Mahadewa, Wisnu dan Siwa.

Tidak diceritakan dengan panjang lebar tentang tugas dan perkembangan ciptaan Panca Purusa itu masing-masing untuk mengisi alam ini dengan tumbuh-tumbuhan dan semua mahluk  (Sthawara Janggama) demikian pula silsilah turunannya masing-masing, yang penting diceritakan disini adalah riwayat turunan Hyang Brahma yang berhubungan dengan kisah Brahma Pande.

Pada  zaman Daha, pada kerajaan Singasari di Jawa Timur tersebut ada lima orang bersaudara  yang Iangsung keturunan Bhatara Brahma merupakan pendeta (Brahmana) yang sangat setia kepada tapa. Yang sulung bernama Empu Agnijaya, adik-adiknya masing-masing bernama Empu Witadharma, Empu Kapakisan, Empu Bang Sidimaantra dan Empu Kulputih.  Empu Witadharma berputrakan Empu Wiradharma, yang kemudian berputrakan dua orang, Empu Ketek dan Empu Lalumbang berasrama di Tumapel yang bergelar Empu Gandring.

EMPU BRAHMARAJA

Diceritakan Bhatara Brahma tepekur dipuncak gunung cilasayana bermaksud akan mengembangkan turunan diseluruh permukaan bumi, diantaranya supaya ada yang bertugas membuat perhiasan pakaian para Bhatara dan manusia kelak. Pada suatu hari tatkala Bhatara Brahma sedang dalam tepekur melakukan Tapa mantera memuja Tuhan Maha Esa dengan jalan Brata, Yoga, Samadhi,  tiba-tiba keluarlah api dari paha kanannya dengan nyala yang berkobar-­kobar, seakan-akan Hyang Agni turun menjelma di dunia, lalu terjatuh di tengah telaga Nodja. Tetapi setelah nyala api itu padam, maka Inti hakekat api itu berubah menjadi zat air tirta yang seakan-akan air Gangga, Saraswati, Yamuna dan Narwada. Demikianlah perubahan api itu.

Air tirta itu lalu dipuja oleh Bhatara maka keluarlah seorang anak bayi dari dalamnya dengan wajah durja dan bentuk perawakannya laksana Hyang Sanatkumara menjelma ke dunia ini. Anak bayi itu muncul dari dalam pusaran air tirta sambil menangis, karena jiwanya merasakan bahwa lahirnva kedunia itu tidak melalui saluran biasa, yaitu tidak tidak mempunyai orang tua yang mengasuhnya semasa umur bayi.

Dengan tiba-tiba terlihat suatu api (teja) yang amat terang cahayanya diatas suatu kedudukan padmasana bagaikan manik melayang-layang. Jiwa anak itu berkata “Pekulun Tuhan yang menjiwai semesta alam ini dan yang berbadan sukma gaib, hambamu mohon belas kasihan Tuhan untuk memberi petunjuk­ siapakah sebenarnya kedua orang tua hamba sehingga lahir seperti ini ? ya Tuhan, tunjukkanlah hambamu yang lemah ini”

“Hai anakku” jawab Bhatara Brahma “aku ini adalah Prajapati (sebutan  Brahma yang berarti raja alam) yang menjadi bapamu”

Sementara itu jiwa anak bayi itu mulai dapat mengeluarkan kata-katanya melalui mulut badan jasmaninya, seraya menyembah katanya, “Sembahku terhadap paduka Sang Hyang Pitamaka (sebutan Brahma yangberarti bapa atau kawitan seluruh alam). Siapakah yang patut memberi anugerah pemellhara, sementara hamba berbadan bayi, yang terutama memberi didikan dan bimbingan tentang hakekat kebenaran hidup sebagai seorang manusia, sebab banyak penjelmaan atma yang menjadi berbagai golongan makhluk di dunia ini ?”

“Benar katamu wahai anakku” jawab Brahma. “Dari alam niskala bagi kamu anakku, pemelihara manusia biasa, tidak perlu bertapa lebih dahulu, aku akan menganugerahi engkau sebagian kesaktianku. Dengan demikian tidak perlu lagi pertolongan orang lain. Sejak saat ini aku beri nama engkau Empu Brahmaradja.”

Demikianlah sabda Hyang Brahma, maka anak bayi itu tampaknya kian besar dan kuat, dapat dengan sendirinya berenang pergi ketepi telaga, kemudian berkata pula, “Ya Tuhan, bagaimana hambamu akan melakukan karya tangan yang dapat mernberikan upah jiwa atau sandang pangan bagi hambamu, karena belum berpengalanian hidup sebagai manusia. Kewajiban apa yang patut hambamu kerjakan yang dapat merupakan sumbangan jasa kepada dunla.”

Jawab Bhatara Brahma, “Anakku, kamu Empu Brahmaradja, baiklah, kini aku memberikan kepadamu suatu pekerjaan yang patut menjadi kewajibanmu dan dapat pula kamu menyumbangkan jasa baikmu kepada dunia, tetapi harus didasari dengan, kejujuran dan hati yang tulus. Pekerjaan dan kewajibanmu aku namai, Dwi Labha, yaitu Angandring dan Amande Galuh.”

ANGANDRING DAN AMANDE GALUH

Yang dinamai Angandring ialah pekerjaan membuat segala senjata yang tajam. Yang disebut Amande Galuh adalah suatu kewajiban membuat sampingan yaitu segala pakaian dan perhiasan orang yang menjadi wiku (pendeta) dan kesatria Abhiseka Ratu.

Nasehatku yang penting bila engkau telah memulai pekerjaan itu didunia, janganlah lupa atau melepaskan ajaran Dharmakriya dari batinmu. Dharmakriya artinya segala pekerjaan dalam Dwi Labha itu, patut dikerjakan sampai selesai dan beres, berdasarkan hati setia, jujur dan tenang, semua itu disebut “Catur Dharmakriya”

Suatu contoh yang pernah terjadi, seorang anak dari Empu Pananda bernama Empu Lalumbang, ia bekerja Angandring, tetapi tidak berpegangan teguh kepada Catur Dharmakriya. la diminta membuat keris oleh Ken Arok, tidak diselesaikan keris itu pada hari yang telah dijanjikan, sehingga akhirnya ia ditikam dengan keris yang belum sempurna selesainya itu. Sebab itu engkau harus berpegang teguh pada Catur Dharmakriya itu. Demikianlah Dharma orang memegang pekerjaan Aji kepandaian. Itulah nasehat Hyang Brahma kepada Empu Brahmaradja.

Pracasti Pande (Bagian 01 – Pendahuluan)

Category : tentang DiRi SenDiri, tentang iLMu tamBahan

Buku berikut secara kebetulan saya pinjam dari Jero Mangku Wija di Peraupan Peguyangan Denpasar Utara, saat dilaksanakannya Rapat Maha Semaya Warga Pande Kota Denpasar, Sabtu 15 oktober 2011 beberapa waktu lalu. Buku ini merupakan hasil salin ulang I Gede Saptha Yasa di Malang, 19 Mei 2000 dari sebuah buku dalam ejaan yang belum disempurnakan, diterbitkan oleh Pustaka Balimas 1 April 1958 dan diterjemahkan oleh I Gusti Bagus Sugriwa.

Adapun sumber utama buku ini adalah Lontar berbahasa Kawi Bali, yang aslinya diterima dari Mengwi dan disalin pada tanggal 16 Juni 1952 oleh Wayan Mendra, Pegawai Gedung Kertya. Salinan Lontar dengan nomor Va 2404 ini dipinjam oleh I Gusti Bagus Sugriwa atas permintaan beberapa Warga Pande, dari Gedong Kirtya Singaraja.

PENDAHULUAN

Om Avighnam Astu Namo Sidham

Om Svastyastu

Dari beberapa warga Pande, dengan tulus hati meminta kepada I Gusti Bagus Sugriwa, agar berusaha menterjemahkan Pracasti Pande dari lontar (kitab pustaka) yang berbahasa Kawi Bali ke bahasa Bali umum atau bahasa Indonesia, supaya dapat merupakan suluh sekedarnya untuk menerangi gelap pandangan dalam garis besar riwayat leluhurnya, istimewa bagi generasi muda yang akan datang.

Permintaan yang timbul dengan hati tulus ikhlas ini sangat berkesan dihatinya, kemudian tumbuh dengan subur gairah hasrat untuk memenuhinya berdasarkan pengertian dan harapan, semoga karenanya dapat membangkitkan ingatan kenangan dan cinta bakti kepada leluhurnya dan dapat pula mempercontoh dharma susila kawitannya dalam ajaran agama yang layak dipergunakan sebagai suatu pegangan atau pedoman dalam pergolakan hidupnya sebagai manusia susila, sesuai dengan inti hakekat, ajaran agama Hindu di Bali, disamping bersembahyang kepada Hyang Widhi Waca berbakti kepada Bhatara-Bhatari (kawitan-kawitan). Bagi mereka yang lupa dengan kawitannya tidaklah mempunya pegangan yang kuat untuk berdiri diatas tumpuan masyarakat.

Kita sebagai masyarakat khususnya masyarakat Bali merasa sangat beruntung dengan keberadaan Gedong Kertya di Singaraja yang menyediakan berbagai jenis lontar, pustaka-pustaka. Dari Gedong Kertya inilah Pracasti Pande dipinjam oleh I Gusti Bagus Sugriwa dengan nomor Va 2404 dan diterjemahkannya. Lontar aslinya diterima dari Mengwi dan disalin pada tanggal 16 Juni 1952 oleh Wayan Mendra pegawai Gedong Kertya.

Mengingat Pracasti Pande yang diterjemahkan oleh I Gusti Bagus Sugriwa tanggal 1 April 1958 diterbitkan oleh Pustaka Balimas dalam ejaan yang belum disempurnakan, maka kami mencoba menyalin kembali tanpa menyimpang dari isi aslinya. Salinan Pracasti ini bukan dimaksud untuk diperbanyak dan diperjualbelikan. Kami menyalin kembali Pracasti Pande ini tujuannya guna mempermudah memahami isi dari Pracasti Pande. Kami berharap semoga salinan yang ejaannya telah kami sempurnakan ini bermanfaat bagi semuanya khususnya Warga Pande.

Om Santih, Santih, Santih Om

Malang, 19 Mei 2000

I Gede Saptha Yasa

(disalin ulang oleh PanDe Baik)

Dudonan Karya Atma Wedana (Nyekah) ring Jaba Pura Kawitan Batur Pande Tonja

Category : tentang DiRi SenDiri

Berikut tiang sampaikan Dudonan Acara/Karya Atma Wedana (Nyekah) ring Jaba Pura Kawitan Batur Pande Tonja, Tgl. 20 – 28 September 2011

 1. Rahina Anggara Umanis Uye, 20 September 2011 Galah 15.00 Wita Acara Nuasen Karya lan Melaspas Bale Peyadnyan, Genah ring Peyadnyan, kepuput Jro Mangku Wija
 2. Rahina Wraspati Pon Uye, 22 September 2011 Galah 07.30 Wita Acara Mendak Tirta ring Pura Kahyangan Tiga, Pura Kawitan lan Pura Sidekarya, 15.00 Wita Acara Ngulapin ring Segara, Genah ring Segara Matahari Terbit, kepuput Jro Mangku Wija
 3. Rahina Sukra Wage Uye, 23 September 2011 Galah 14.00 Wita Acara Ngangget Don Bingin, Genah ring Br. Sengguan Tonja, kepuput Pemangku Kahyangan Tiga lan Pemangku Kawitan, 16.00 Wita Acara Ngingsah Beras, Genah ring Jaba Pura Kawitan Batur Pande Tonja, kepuput Sira Mpu Dharma Sunu, Tonja, Pemangku Kahyangan Tiga lan Pemangku Kawitan
 4. Rahina Redite Umanis Uye, 25 September 2011 Galah 07.30 Wita Acara Mendak Tirta ring Pura Kahyangan Tiga, Pura Kawitan lan Pura Sidekarya, Pura Uluwatu, Pura Batukaru, Pura Batur Kintamani lan Pura Besakih
 5. Rahina Soma Paing Menail, 26 September 2011 Galah 08.00 Wita Acara Ngajum Sekah, Genah ring Peyadnyan, kepuput Pemangku Kawitan
 6. Rahina Anggara Pon Menail, 27 September 2011 Galah 07.00 Wita Acara Mepandes, 10.00 Wita Acara Murwa Daksina lan Nyurud Ayu (sane Mepandes), 20.00 Wita Acara Mepralina, Genah ring Jaba Pura Kawitan Batur Pande Tonja, kepuput Sira Mpu Dharma Sunu, Tonja, Sira Mpu Sri Dharmapala Vajrapani, Tunggak Karangasem
 7. Rahina Buda Wage Menail, 28 September 2011 Galah 06.00 Wita Acara Nganyut, Ngangkid, Nyegara Gunung, Nebusin lan Sekaa Sekah mewali ke Jeroan Soang-soang, Genah ring Segara Matahari Terbit, kepuput Sira Mpu Dharma Sunu, Tonja, lan Jro Mangku Wija

Rencana Penanaman Pohon di Pura Penataran Pande Tamblingan Buleleng

2

Category : tentang PLeSiran

Komunitas Warga Pande Jejaring Sosial FaceBook

Dalam rangka kegiatan Penanaman Pohon bersama Yowana Paramartha Warga Pande di Pura Penataran Pande Tamblingan Buleleng, Kami memerlukan bantuan berupa bibit pohon seperti :

 • cempaka
 • sengon
 • cendana
 • tebu ireng
 • intaran
 • jati sandat bali
 • anggrek bandung
 • kamboja
 • heleconia
 • Calathea luthea (pisang-pisangan)
 • prasok
 • nagasari
 • albasia
 • Pucuk Bang
 • Base
 • Timbul
 • Puring (plawa)
 • Rumput mutiara 10 M2
 • Jempiring
 • tanaman berbunga lainnya yang dapat dipergunakan untuk sarana persembahyangan atau untuk keperluan upacara,

untuk ditanamkan nanti di Pura Penataran Pande Tamblingan Buleleng.

Bagi Semeton yang berminat ikut serta, silahkan membawa serta peralatan bertanam seperti linggis, cangkul, arit, penyeluhan dan lain-lain sebagaimana perlu. Untuk Informasi lebih jauh, silahkan kontak Semeton :

Perlu kami ingatkan bahwa, kegiatan sedianya akan dilaksanakan pada hari Minggu, 7 November 2010. Silahkan mempersiapkan serta membawa perbekalan konsumsi masing-masing dan mengajak serta Semeton lainnya.

Kalau bukan kita yang memulai, Siapa Lagi ?

Penanaman Pohon di Pura Penataran Pande Tamblingan bersama Yowana Paramartha Warga Pande

3

Category : tentang PLeSiran

Om Swastiastu,

Semeton Sedharma, khususnya Semeton Pande diseluruh Bali, ketika kita bangun tidur di pagi hari bisa kita hirup segarnya udara tanpa polutan, oksigen masih murni tanpa asap kendaraan dan sisa pembakaran lain, maka sudah sepantasnya kita panjatkan syukur atas karunia Tuhan Yang Maha Esa ini. Syukur atas karunia Tuhan kita bisa kembali melihat mentari bersinar hangat dan menghirup udara pagi yang sejuk. Namun lihatlah sekarang disekeliling kita, pohon satu demi satu kita tebang, karena kita perlu lahan untuk tinggal, perlu ruang untuk bergerak dan aktifitas kita. Tanpa kita sadari kita sudah merusak alam untuk kepentingan kita, kepentingan manusia semata. \

Pulau Bali yang kecil ini, terkenal sampe ke luar negeri hingga Julia Robert artis hollywood yang sudah kelas dunia pun memilih syuting di Bali. Semua tidak lepas dari keindahan alam bali yg eksotis dan magis. Dikatakan magis karena konsep Hindu yang diterapkan dalam kehidupan sehari hari terlihat begitu sempurna, ada hubungan manusia dengan Tuhan, dengan sesama dan dengan alam. Hubungan dengan alam kita tunjukkan dengan menghaturkan sesaji pada pohon besar yang mana memiliki konsep filosofis tinggi yaitu menghormati tetumbuhan yang selama ini menjaga tanah dan menjaga keseimbangan lingkungan kita sehingga kita bisa hidup nyaman.

Dalam hubungan manusia dengan Tuhan pun juga tidak terlepas dari bantuan alam, pembangunan pura juga memerlukan lahan yang tidak sempit. Salah satu contohnya adalah pembangunan Pura Penataran Pande Tamblingan yang ada di Desa Tamblingan Kabupaten Buleleng. Pembangunan pura yang mengambil lokasi di tepian Danau Tamblingan telah membabat beberapa pohon untuk mendirikan fisik bangunan pura. Tidak hanya itu, untuk membuat akses jalan masuk ke pura juga memerlukan penebangan pohon besar yang tidak sedikit. Oleh karenanya demi keberlangsungan keseimbangan alam dan demi menghormati hubungan manusia dengan alam, kami mengajak Semeton Pande sebagai Pewaris dari Pura Penataran Pande Tamblingan, untuk melakukan penanaman pohon di areal Pura Penataran Pande Tamblingan dan diluar areal pura.

Penanaman pohon ini akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 7 Nopember 2010 Pukul 9 pagi.

Kami yang tergabung dalam kelompok muda Pande mengajak Semeton Pande dimanapun kalian berada, khususnya semeton pande yang masih berjiwa muda agar ikut dalam program kerja kami.

Bagi semeton Pande yang belum pernah ikut tergabung dalam temu wirasa yang kerap kami lakukan dan berminat untuk ikut dalam program penanaman pohon ini bisa menghubungi semeton kami yaitu :

Kepedulian kita sekarang adalah bekal untuk anak cucu kita. Untuk itu kami juga menerima sumbangan berupa uang dan atau (bibit) pohon yang bisa ditujukan kepada semeton yang namanya tercantum diatas. Semua sumbangan yang terkumpul akan dipergunakan untuk kepentingan kegiatan penanaman pohon.

Untuk itu, marilah bergabung bersama kami dalam program Penanaman Pohon di Pura Penataran Pande Tamblingan.

Matur Suksma,

Om canti canti canti om…

Komunitas Warga Pande Jejaring Sosial FaceBook